• Verslag DCS Algemene Ledenvergadering 2020

  Op 24 maart 2021 is de uitgestelde Algemene Ledenvergadering 2020 gehouden. In deze moeilijke tijd met de beperkende coronamaatregelen had het bestuur van DCS conform de Corona Spoedwet besloten om nu een “hybride ALV” te houden. In het DCS clubhuis waren daarvoor 12 leden fysiek aanwezig en thuis werd deze ALV online door 11 leden gevolgd.

  Na het verwelkomen van de (ere)leden door voorzitter Rene van Leeuwen werd ter herinnering en met respect nog even stilgestaan bij het overlijden tijdens het verenigingsjaar 2019/2020 en de laatste periode van Peter Beekman, Henk Heijneman en Kevin te Kaat.

  Vervolgens werd de vastgestelde agenda gevolgd en heeft de ALV over een aantal voorstellen een besluit genomen;

  • notulen ALV 2019 goedgekeurd,
  • jaarrekening 2019/2020 goedgekeurd,
  • begroting 2020/2021 goedgekeurd,
  • verkiezing Karel van Swaaij als reserve lid kascommissie 2021,
  • bevriezen contributieverhoging 1 juli 2020 (achteraf) goedgekeurd,
  • geen contributieverhoging 1 juli 2021,
  • benoeming Lid van Verdienste Ronnie Beverwijk.

  Er stond dit keer geen bestuursverkiezing op de agenda, omdat er geen aftredende bestuursleden waren.
  Het hoofdbestuur blijft in de volgende samenstelling; voorzitter René van Leeuwen, secretaris Wim Lendering, penningmeester Mark Wassink, hoofd technisch commissie Theo Ouwens, voorzitter jeugdcommissie Martijn Donkers, bestuurslid algemeen Haico Moller.

  Een plezierig moment was de benoeming tot Lid van Verdienste van Ronnie Beverwijk voor zijn uitstekende en jarenlange inzet als lid Technisch Commissie en lid Redactie Commissie (lay-out DCS Post). De feestelijke uitreiking van de oorkonde en bijbehorende versierselen worden op een nog nader te bepalen moment gedaan.

  Tijdens de rondvraag werd medegedeeld dat we binnenkort conform het reglement gaan beginnen met het uitbetalen/aflossen van de obligaties. Iedere obligatiehouder wordt daarover benaderd.

  Tot slot bedankte de voorzitter de deelnemers voor ieders inbreng en aandacht en sloot ruim voor begin van de avondklok om 20.20 uur de Algemene Ledenvergadering DCS 2020.

  Ondanks de minimale deelname van leden is het experiment van deze historische eerste “hybride ALV DCS” technisch en inhoudelijk succesvol verlopen. De volgende ALV wordt gehouden in November 2021. De exacte datum wordt later vastgesteld.