• Uitnodiging en agenda ALV DCS 2023

  Geachte DCS-leden en ouders/verzorgers van DCS-jeugdleden,

  Hierbij nodigt het DCS-bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 november 2023. De ALV begint om 19.30 uur in het clubhuis van DCS.

  De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar vanaf 11 november 2023 en kunt u opvragen via mailadres ALV@svdcs.nl. Voor aanvang van de ALV worden de vergaderstukken ook nog uitgereikt.

  De voorgestelde agenda voor de ALV 2023;

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen ALV 2022
  5. Jaarverslag 2022-2023
  6. Jaarrekening 2022-2023
  7. Verslag Kascommissie
  8. Benoeming leden Kascommissie en (nieuw) reserve lid
  9. Vaststellen begroting 2023/2024
  10. Contributieverhoging per 1 juli 2024 – voorstel is een reguliere verhoging van 2%
  11. Bestuursverkiezing; er hebben zich nog geen kandidaten voor de vacante bestuursfuncties van Voorzitter/Hoofd Jeugdcommissie en Algemeen bestuurslid aangemeld. Informatie over deze vacante functies zijn verkrijgbaar bij het bestuur. Kandidaten kunnen zich nog voor aanvang van de ALV aanmelden via ALV@svdcs.nl
  12. Vooruitblik verenigingsjaar 2023/2024
  13. Voordracht(en) Lid van Verdienste/Erelid
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

  Leden die een onderwerp op deze agenda willen hebben, kunnen dit gemotiveerd bij het bestuur kenbaar maken tot uiterlijk 17 november 2023 via mailadres ALV@svdcs.nl.

  Namens het DCS-bestuur,
  Wim Lendering
  Secretaris

  Nb; de uitnodiging en agenda zijn per mail naar alle DCS-leden en ouders/verzorgers DCS-jeugdleden verzonden, mocht u deze niet ontvangen hebben bijv ivm ongeldig/foutief mailadres, dit dan graag doorgeven aan ledenadministratrie@svdcs.nl.