• Uitnodiging en agenda ALV DCS 2022

  Algemene Ledenvergadering DCS 2022

  Zevenaar, 2 november 2022

  Geachte DCS-leden en ouders/verzorgers van DCS-jeugdleden,

  Hierbij nodigt het DCS-bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
  Deze ALV wordt gehouden op 14 november 2022 en begint om 19.30 uur in het clubhuis van DCS.

  Leden die een onderwerp op de agenda willen hebben, kunnen dit gemotiveerd bij het Dagelijks Bestuur via mailadres ALV@svdcs.nl kenbaar maken tot uiterlijk 7 november 2022.

  De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar vanaf 8 november 2022 en worden op ieders verzoek via mailadres ALV@svdcs.nl toegestuurd. Voor aanvang van de ALV worden de vergaderstukken ook nog uitgereikt.

  De voorgestelde agenda voor de ALV 2022;

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen ALV 2021
  5. Jaarverslag 2021-2022
  6. Jaarrekening 2021-2022
  7. Verslag Kascommissie
  8. Benoeming leden Kascommissie en (nieuw) reserve lid
  9. Vaststellen begroting 2022/2023
  10. Contributieverhoging per 1 juli 2023 – voorstel is reguliere verhoging van 2%
  11. Contributie SVO DCS/OBW ivm harmonisatie
   Pauze
  12. Bestuursverkiezing;aftredend en niet herkiesbaar is Hoofd Jeugdcommissie Martijn Donkers, aftredend en herkiesbaar is Hoofd Technische Zaken Theo Ouwens, aftredend en herkiesbaar is Voorzitter Rene van Leeuwen. Er hebben zich nog geen (tegen)kandidaten gemeld.
  13. Blik op toekomst DCS
  14. Voordracht(en) Lid van Verdienste/Erelid
  15. Rondvraag (1)
  16. Sluiting

   (1)   Als er vragen zijn over de agenda, vergaderstukken en/of het clubbeleid deze dan graag minstens 2 dagen voor de ALV kenbaar bij het bestuur, zodat er een gedegen antwoord kan worden gegeven!