• Uitnodiging ALV 2021 op 14 maart 2022

  Geachte DCS-leden en ouders/verzorgers van DCS-jeugdleden,

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Nu vrijwel alle beperkende coronamaatregelen per 25 februari 2022 worden opgeheven, kan de uitgestelde ALV 2021 op traditioneel gebruikelijke wijze plaatsvinden.

  Deze ALV wordt nu gehouden op 14 maart 2022 en begint om 19.30 uur in het clubhuis DCS.

  Leden die een onderwerp op de agenda willen hebben, kunnen dit gemotiveerd bij het Dagelijks Bestuur via mailadres ALV@svdcs.nl kenbaar maken tot uiterlijk 6 maart 2022.

  De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar vanaf 7 maart 2022 en worden op verzoek via mailadres ALV@svdcs.nl naar u toegestuurd. Voor aanvang van de ALV worden de vergaderstukken ook nog uitgereikt.

  De voorgestelde agenda voor de ALV 2021;

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen ALV 2020 dd 24 maart 2021
  5. Jaarverslag 2020-2021
  6. Jaarrekening 2020-2021
  7. Verslag Kascommissie
  8. Benoeming lid Kascommissie en (nieuw) reserve lid
  9. Vaststellen begroting 2021/2022
  10. Voorstel contributieverhoging per 1 juli 2022
  11. Bestuursverkiezing; aftredend algemeen bestuurslid Haico Moller, aftredend en herkiesbaar secretaris Wim Lendering en penningmeester Mark Wassink 

   Pauze

  12. Visie, beleid en toekomst DCS
  13. Voordracht(en) Lid van Verdienste
  14. Rondvraag
  15. Sluiting