• Protocol Fotografie

  Sv DCS hanteert een protocol voor het gebruiken en plaatsen van foto’s op de website en voor social media zoals facebook, twitter en WhatsApp-groepen van teams. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan sv DCS zich houdt als het gaat om foto’s / video- en beeldopnames van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

  Gebruik website/social media

  • De website van sv DCS heeft tot doel informatie te verstrekken over de voetbalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
  • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van sv DCS als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;
  • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed. Minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
  • Als ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gedaan per mail naar mailadres; privacy@svdcs.nl
  • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren), dienen dit schriftelijk (per mail) kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
  • Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;
  • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen sv DCS website en voor de eigen facebook-pagina en andere eigen social media.

  Maken van foto's en video opnames

  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
  • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn tijdens wedstrijden en trainingen en verenigingsactiviteiten.
  • Binnen sv DCS is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamers of doucheruimtes. Hierbij wordt ook verwezen naar de gangbare gedragsregels van de vereniging.

  Bewaking privacy gebruik opnames

  • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
  • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen.
  • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur.
  • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar direct kenbaar maken bij het bestuur of via mailadres; privacy@svdcs.nl

  Sancties en maatregelen

  Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.