• AVG verklaring en Privacybeleid sv DCS

  Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook sv DCS heeft hiermee te maken en zal zich uiteraard houden aan de AVG.

  Al enige tijd geleden is een werkgroep begonnen met het uitvoeren van het stappenplan AVG. Onderdeel van het stappenplan is oa. de inventarisatie van de persoonsgegevens van leden en vrijwilligers met de vragen waar, door wie, waarvoor worden deze gegegevens gebruikt. Ook is in kaart gebracht welke IT-systemen incluis de software er worden gebruikt en hoe deze systemen zijn beveiligd binnen de vereniging. Het stappenplan AVG is nu volledig doorlopen en de AVG verklaring is door de bevoegde autoriteit aan sv DCS verstrekt.

  Ons Privacybeleid kun je hieronder op deze website lezen.

  Er moeten nog wel een aantal zaken worden geregeld. Belangrijkste aspect is het verkrijgen van toestemming van de leden en ouders van minderjarige leden voor het verwerken van de persoonsgegevens, zoals vermeld voor de doeleinden in ons Privacybeleid sv DCS.

  Ieder (ouder van) lid/vrijwilliger ontvangt begin juli 2018 een mailbericht met de verwijzing naar ons Privacybeleid. In het mailbericht wordt dan expliciet om toestemming gevraagd voor een aantal aspecten uit het AVG, zoals bijvoorbeeld publicatie foto’s en gebruik persoonsgegevens op de DCS website en/of DCS Post. Door het beantwoorden van een aantal vragen en retoursturen van het mailbericht naar; privacy@svdcs.nl geeft u toestemming aan sv DCS voor het verwerken van de persoonsgegevens.

  In ieder geval mag ieder lid en vrijwilliger er vanuit gaan dat haar/zijn persoonsgegevens op een zeer zorgvuldige wijze worden gebruikt. Dit was in het verleden al zo en zal nu en in de toekomst ook zo blijven!

  Voor vragen en/opmerkingen kunt u terecht bij het bestuursleden van sv DCS of via mail; privacy@svdcs.nl

 • Privacybeleid sv DCS

  In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. Sv DCS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de nieuwe Europese privacywet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Als men lid is van sv DCS dient men op de hoogte te zijn van dit privacybeleid en verleend men op verzoek van het bestuur per mail toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden, zoals die in dit privacybeleid staan beschreven. Een nieuw lid van sv DCS geeft deze toestemming op het aanmeldformulier.

  Persoonsgegevens die wij gebruiken

  Sv DCS verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Voorletters, roepnaam en achternaam,
  • Geslacht,
  • Geboortedatum,
  • Geboorteplaats
  • Nationaliteit,
  • Adresgegevens,
  • Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
  • E-mailadres(sen),
  • Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
  • IBAN-nummer.

  Waarom wij gegevens nodig hebben

  Sv DCS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

  • Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
  • Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,
  • Informeren over (sport-)activiteiten,
  • Uitnodigen voor bijeenkomsten.

  Hoelang wij gegevens bewaren

  Sv DCS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  De bewaartermijn van persoonsgegevens is, van de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

  Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

  Persoonsgegevens ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

  Gegevens delen met anderen

  Sv DCS deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer), binnen de commissies alleen, indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

  Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

  Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Wij delen nooit persoonsgegevens met anderen, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van sv DCS. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mailadres; privacy@svdcs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID-bewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met kaart/paspoortnummers zwart maken. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Sv DCS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft een ieder die vanuit zijn of haar functie binnen sv DCS omgaat met privacy gevoelige informatie een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mailadres; privacy@svdcs.nl

  Protocol Fotografie

  Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Deze publicatie gebeurt dan volgens ons Protocol Fotografie op onze website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Indien nodig kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar mailadres; privacy@svdcs.nl

  Protocol Cameratoezicht

  Op de vereniging is een systeem met camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden veertien dagen bewaard en er is een Protocol Cameratoezicht voor het gebruiken en bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is. Het Protocol Cameratoezicht vindt u op onze website.

  Vragen over ons privacybeleid

  Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we periodiek of het privacybeleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Vragen over ons privacybeleid kunt u  stellen via mailadres; privacy@svdcs.nl of direct aan het bestuur van sv DCS.

  Meer informatie over de AVG vindt u op het internet via weblink;
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg