• CORONA PROTOCOL DCS - UPDATE 26 JUNI 2021

  Het kabinet heeft besloten tot versnelde en verdergaande versoepelingen van de coronamaatregelen en deze zijn van kracht met ingang van 26 juni 2021. De snelheid waarmee het coronavirus onder controle is gekomen, heeft de maatschappij en ons als vereniging aangenaam verrast. Het betekent dat we organisatorisch moeten doorschakelen van de laagste naar de hoogste versnelling om onze leden verantwoord te laten sporten binnen de gestelde geldende regels van het RIVM. De versoepelingen/wijzigingen van de coronamaatregelen zijn opgenomen in het gewijzigde Corona Protocol DCS versiedatum 26 juni 2021.

  Gewijzigde coronamaatregelen
  Er mag zonder beperkingen (oefen)wedstrijden worden gespeeld. Er is geen afstandsbeperking van 1,5mtr tijdens het sporten. De kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Het clubhuis en terras mag worden geopend. Publiek en toeschouwers zijn toegestaan.

  Een aantal coronamaatregelen zijn nog van kracht en hebben invloed op de organisatie van onze vereniging;
  De basisregels (hygiëne) en huisregels en de afstandsbeperking van 1,5mtr geldt nog voor en na het sporten.

  Wat zijn de consequenties van de versoepelingen coronamaatregelen voor DCS?
  Het bestuur volgt de richtlijnen van de overheid en heeft besloten om miv 26  juni 2021 de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen te implementeren binnen de vereniging. Het trainen en spelen van (competitie/oefen)wedstrijden is voor iedereen weer toegestaan. Alle teams krijgen de gelegenheid om volgens een (zomer)trainingsrooster door te trainen tm 22 juli 2021. De trainingsruimte en het spelen van wedstrijden is wel zeer beperkt, omdat alleen het hoofdveld in die periode beschikbaar is. De seniorenteams krijgen voorrang bij het toewijzen van trainingsruimte/spelen wedstrijden.

  De kleedkamers en douches mogen conform schoonmaakafspraken worden gebruikt. 

  Het clubhuis en terras is ivm het beschikbaar aantal vrijwilligers vanaf 10 juni tm 22 juli 2021 (beperkt) geopend. Op woensdag van 19.30 uur tot 22.00 uur, op donderdag van 19.30 uur tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 15.00 uur. Het organiseren van een teamactiviteit in clubhuis/terras is mogelijk. Aanvragen moeten tijdig en gemotiveerd worden indienen via mailadres evenementen@svdcs.nl

  Het uitgangspunt van onze corona huisregels is dat we de veiligheid en gezondheid van de leden, de vrijwilligers en onze gasten/bezoekers zoveel als mogelijk proberen te garanderen. Deze corona huisregels moeten zowel logistiek als organisatorisch voor langere duur uitvoerbaar zijn. Een zeer belangrijk aspect om het coronavirus buiten de DCS-deur te houden en te bestrijden is dat alle leden en vrijwilligers de corona huisregels respecteren en vooral ook naleven.

  1.                Basisregels
  Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.

  Voor iedereen in Nederland geldt;
  - blijf bij klachten thuis en laat u testen,
  - houd 1,5 mtr afstand van anderen
  - was / desinfecteer vaak uw handen,
  - hoest en nies in uw elleboog
  - vermijd drukte.

  2.                Toegang sportpark
  Het sportpark is tijdens trainingen en wedstrijden toegankelijk voor toeschouwers/publiek.

  3.                Informatie bezoekers/bezoekende vereniging
  Het gebruik van clubhuis (toiletten) en terras is onder de geldende huisregels mogelijk. Maak gebruik van desinfectiemiddel voor de handen bij ingang van het clubhuis, terras, kleedkamergebouw en veld. De kleedkamers en douches zijn geopend en worden volgens een vastgestelde kleedkamerindeling toegewezen. Van iedere begeleider/trainer van de bezoekende vereniging wordt gevraagd om de kleedkamer na gebruik schoon achter te laten. Het schoonmaakmateriaal staat in de kleedkamer. Om drukte in clubhuis/terras te vermijden/voorkomen wordt verzocht om na afloop van de wedstrijd het sportpark spoedig te verlaten.

  4.                Trainingen
  Er is geen afstandsbeperking 1,5mtr om te trainen. Voor en na de training geldt deze afstandsbeperking wel. Er wordt getraind volgens een aangepast trainingsrooster. Ieder team krijgt een (vaste) kleedkamer toegewezen. Na afloop van de training dient ieder team de kleedkamer schoon achter te laten voor de volgende gebruiker. Het schoonmaakmateriaal staat in de kleedkamer.

  5.                Wedstrijden
  Het spelen van (oefen)wedstrijden is ivm beschikbare (veld)ruimte zeer beperkt mogelijk en alleen mogelijk op zondag. Een (oefen)wedstrijd moet vooraf worden afgestemd met de tijdelijk coordinator seniorenteams via mailadres voorzitter@svdcs.nl. De kleedkamers en douches zijn geopend en worden volgens een vastgestelde kleedkamerindeling gebruikt.

  6.                Hygiëne maatregelen
  Bij de in- uitgang van het sportpark, bij de toegang tot het sportveld en clubhuis/terras staan desinfectiezuilen om de handen te ontsmetten. Iedere speler/begeleider/gast moet voor het betreden van het sportpark en/of veld zijn/haar handen desinfecteren. De toiletten in het kleedkamergebouw en clubhuis kunnen worden gebruikt. Na gebruik van het toilet moet men uiteraard de handen goed wassen. Op deze wijze verminder je het risico op besmetting van jezelf en van een ander! De toiletgroepen worden met hogere frequentie schoongemaakt.

  7.                Clubhuis/terras
  Het clubhuis/terras is vanaf 10 juni tm 22 juli 2021 (beperkt) geopend op woensdag van 19.30 uur tot 22.00 uur, op donderdag van 19.30 uur tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 15.00 uur. Het meubilair in het clubhuis en op het terras is op een bepaalde manier neergezet, zodat de afstand van 1,5mtr kan worden nageleefd. Het meubilair verplaatsen is niet toegestaan. Personen uit een huishouden mogen aan een tafel zitten zonder afstand van elkaar te houden. Staanplaatsen zijn niet toegestaan in het clubhuis en op het terras.

  Bestellen aan de bar
  Er kan aan de bar besteld worden, maar moet rekening houden met 1,5 meter afstand houden. Probeer waar mogelijk afstand te nemen bij het wachten op de bestelling, zodat er voldoende doorstoom is in het clubhuis. Het is zeer gewenst om contactloos te betalen.

  Gebruik ruimtes clubhuis/terras
  Het wedstrijdsecretariaat kan worden gebruikt als ontvangstruimte voor KNVB officials en bestuurders/begeleiders van de bezoekende verenigingen. In deze ruimte is beperkt zitplaats voor maximaal 4 personen.

  Het sponsorhome kan voor wedstrijdbesprekingen en/of vergaderingen worden gebruikt. Een (korte) wedstrijd/teambespreking is voor maximaal 16 personen toegestaan. Na een bespreking moet de ruimte worden geventileerd.

  In principe is ons sportpark rookvrij. Er mag op het terras (nog) wel gerookt worden, maar alleen tijdens clubavonden en als er geen jeugdwedstrijden / trainingen zijn.

  8.                Tribune
  Op de tribune zijn voor max 60 personen gemarkeerde zitplaatsen op 1,5mtr afstand van elkaar. Het gebruik van alcoholische drank(en) en roken op de tribune is niet toegestaan.

  9.                De Spil
  De Spil (kantine) is (voorlopig nog) gesloten. Indien nodig worden de kleedkamers achter wel gebruikt.

  10.             Naleving/handhaving corona huisregels DCS
  Ondanks de positieve ontwikkelingen in het bestrijden van het coronavirus moeten we alert blijven en samen onze corona huisregels blijven naleven en elkaar erop aanspreken en wijzen als dat nodig is. Het is niet de bedoeling dat het bestuur of een bardienstmedewerker (aangewezen persoon) voortdurend moet optreden als “politieagent” om de huisregels na te leven. De trainers/leiders/aanvoerders hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid op naleving van de corona huisregels door hun teamgenoten. De leider/trainer zal daarom eerst worden aangesproken en als dit niet werkt is het bestuur of de aangewezen persoon bevoegd om direct maatregelen te treffen. Uiteraard is en blijft het bestuur eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken en indien nodig kan het bestuur sancties opleggen. Er zal regelmatig toezicht/controle worden gehouden op naleving van de corona huisregels. We willen met naleving van deze corona huisregels voorkomen dat de veiligheid en gezondheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers in het geding komt en dat de vereniging boetes of andere sancties krijgt opgelegd. Laten we het, ondanks de laatste geldende beperkende coronaregels, gezellig houden en dit bizarre seizoen op een goede wijze afsluiten.

  11.             Communicatie
  De leden en vrijwilligers van DCS worden via de website, per email en beschikbare social media over dit aangepaste protocol geïnformeerd.
  Bezoekende verenigingen worden verwezen (oa via app voetbal.nl) naar dit protocol en vriendelijk verzocht de huisregels te respecteren en hieraan hun medewerking te verlenen.
  Het corona protocol is naar de Gemeente Zevenaar verzonden.

  12.             Coronabesmetting op de club
  Zie bijlage en volg stappenplan!

  13.             Corona contactpersoon DCS
  Het bestuur is als sportaanbieder eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de poorten van DCS. Bestuursleden en aangewezen personen zijn aanspreekpunt voor coronavragen en/of opmerkingen. Indien nodig zullen er coronatoezichthouders worden ingezet. Voorzitter DCS is Corona Coördinator en eerste aanspreekpunt / contactpersoon voor de Gemeente Zevenaar.

  Zevenaar,  24 juni 2021,
  Het bestuur sv DCS

 • Stappenplan corona melding!