• Aankondiging en uitnodiging ALV 2021

  Algemene Ledenvergadering DCS 2021

  Geachte DCS-leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 22 november 2021 in het clubhuis DCS en begint om 1900 uur. Als men is verhinderd vernemen we dat graag via mailadres ALV@svdcs.nl

  Leden die een (bepaald) onderwerp op de agenda willen hebben, kunnen dit gemotiveerd bij het Dagelijks Bestuur via mailadres ALV@svdcs.nl kenbaar maken tot uiterlijk 8 november 2021.

  De vergaderstukken zijn beschikbaar vanaf 15 november 2021 en worden op uw verzoek via mailadres ALV@svdcs.nl naar u toegestuurd. Voor aanvang van de ALV worden de vergaderstukken ook nog uitgereikt.

  De voorgestelde agenda voor de ALV 2021

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen ALV 2020 dd 24 maart 2021
  5. Jaarverslag
  6. Jaarrekening 2020-2021
  7. Verslag Kascommissie
  8. Benoeming lid Kascommissie en (nieuw) reserve lid
  9. Vaststellen begroting 2021/2022 en
  10. Voorstel contributieverhoging per 1 juli 2022
  11. Voorstel harmonisatie contributie SVO DCS/OBW

   Pauze

  12. Bestuursverkiezing[1]aftredend/herkiesbaar secretaris Wim Lendering en penningmeester Mark Wassink
  13. Visie, beleid en toekomst DCS
  14. Voordracht(en) Lid van Verdienste
  15. Rondvraag
  16. Sluiting


  [1] (tegen)kandidaten kunnen zich voor de vergadering aanmelden via mailadres ALV@svdcs.nl